CONDICIONS DE VENTA WEB

CONDICIONS DE VENDA WEB
A través del seu lloc web: https://lavermood.es, de, GRUP GASTRONOMIC LA
VERMOOD, SL, d’ara endavant, LA VERMOOD, l’administrador de la pàgina web. A causa de el contingut i la finalitat de l’LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d’omplir el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se al formulari de, USUARIS / CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, COMPRA, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació de l’Reglament General de protecció de dades-UE-2016/679, de Parlament i Consell d’Europa, de l’, abril 27
de 2016, la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Llei aplicable a l’Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, Llei 9/2014, general de telecomunicacions, la Directiva 2011/83 / UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.


L’article, 6, apartat, f, de l’RGPD-UE 2016/679, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’ interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat es a un menor de 16, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) que poden fer-ho en nom seu, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys complerts, que serà lícit el seu consentiment.


1. Informació SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://lavermood.es, de la qual és Administrador, LA VERMOOD, de la venda i comercialització de packs amb productes de primera línia de aperitius per delectar-vos amb degustar el que definim com el vermut en línia.
L’VERMOOD, cada usuari d’aquesta web, és un potencial client que es mereix que els nostres productes estiguin a l’altura de les seves expectatives.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:
Els preus exposats que s’indiquen a través de l’LLOC WEB, inclou l’IVA en tots els seus productes i el preu dels enviaments per a comandes de més de 90 euros serà, gratuït, per a la resta de comandes d’inferior quantia, dependrà de l’pes, volum i distància, tarifes més que quedés reflectida en el moment de l’acceptació de la compra a l’apartat
EL MEU CISTELL.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:
Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació de el procés de compra en l’apartat EL MEU CISTELL, l’administrador de la pàgina web, https://lavermood.es, enviarà un correu electrònic a l’USUARI / CLIENT, confirmant els detalls de la comanda i dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:
L’USUARI / CLIENT, pagués amb la moneda d’euro €, en el moment de la confirmació de la comanda dels productes adquirits.
Aquest lloc web, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com dades de targetes bancàries.
L’USUARI / CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DÈBIT, VISA, MASTERCARD, PAY PAL I BIZUM.

L’USUARI / CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, vermuteros@lavermood.es, o via telefònica, +34 651.168.187, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:
Segons la destinació es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d’enviament, cada modalitat i cada destinació tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen en el procés de confirmació de la comanda, el temps de lliurament habitual de la comanda és de, 48 a 72 hores, aproximades i s’indiquen en dies hàbils de dilluns a divendres, les comandes realitzades en divendres tindran sortida dilluns o dimarts de la següent setmana, tot i que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.
L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda per l’usuari / client, en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos. Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En els retards dels lliuraments, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS / CLIENTS, quan en tingui coneixement d’ells.
Cada lliurament es considera efectuat a partir de el moment en què es posa el producte a disposició del, USUARI / CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per l’empresa de missatgeria que realitza el transport de la comanda.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posat a disposició de l’USUARI / CLIENT, dins el termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a ell, USUARI / CLIENT.
Quan la comanda surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic a l’, USUARI / CLIENT, notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de missatgeria.

5.1. LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZADES I PÈRDUES DEL PRODUCTE:
Si en el moment del lliurament l’USUARI / CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per recollir la comanda. L’administrador de la pàgina web contracta com a part de l’servei de lliurament a una empresa de missatgeria i altres sistemes que garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 5, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, l’USUARI / CLIENT, s’haurà de posar en contacte amb l’administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.
En el cas que l’USUARI / CLIENT, no sigui procedent així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l’USUARI / CLIENT, s’haurà de fer càrrec de les despeses de retorn de la comanda , així com de les despeses de gestió associats.
Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, LA VERMOOD, iniciarà una investigació, que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquest web, solucionés amb el client.

5-2.DILIGENCIA A L’ENTREGA:
L’USUARI / CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, posteriorment, un cop revisat els productes, l’USUARI / CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l’administrador de la pàgina web, a l’ telèfon: +34 651.168.187, o via correu electrònic: vermuteros@lavermood.es.

6. DESISTIMENT O DEVOLUCIÓ:
6.1. PROCEDIMENT DE Devolució o DESISTIMENT
El contingut d’aquestes clàusules de venda web actuen com a contracte de compra entre l’administrador del web i el comprador client, actuant d’acord amb ell, Reial Decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, els productes comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l’USUARI / CLIENT, comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de la comanda de què disposaran de 14 dies hàbils des de la recepció del producte / s adquirit / s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions de, lA VERMOOD.

El dret de desistiment no és aplicable, en atenció a l’article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:
b) El subministrament de béns o la prestació de serveis l’preu depengui de
fluctuacions de mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin
produir-se durant el període de desistiment.
c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l’
consumidor i usuari o clarament personalitzats.
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons
de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment
de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el
valor real depengui de fluctuacions de mercat que l’empresari no pugui controlar.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
 Els productes han d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar
el seu embalatge i etiquetatge original.
 L’enviament s’ha de fer usant el mateix embolcall en què ha estat rebut per
protegir el producte.
 Per al supòsit que no es pugui fer amb l’embolcall amb què es va lliurar, el
USUARI / CLIENT, haurà de tornar en un embolcall protector perquè el producte
arribi a l’administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva
revisió.
 S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament o factura emesa dins el
embolcall, havent explicar el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat en aplicació de l’article, 107.1, de la Llei 3/2014. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució aniran a càrrec de l’USUARI / CLIENT; Per procedir amb una devolució o desistiment, s’han de seguir els següents passos.

Haurà Informar com més aviat a l’administrador de la pàgina web, i indicar q

ue el producte vol ser retornat. La informació es pot fer a el telèfon: +34 651.168.187, o a l’correu electrònic; vermuteros@lavermood.es. L’USUARI / CLIENT, haurà de tornar la comanda pel mateix sistema de missatgeria o transport que li lliuro. La devolució la pagués l’USUARI / CLIENT. L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions en la protecció de les lleis espanyoles, i les comunitàries de la UE, anteriorment esmentades.

7. REEMBORS A L’USUARI / CLIENT:
Devolució de diners, si ho desitja, en articles fora de catàleg. Aquest dret no es recull en els productes demanats de forma específica amb articles personalitzats.
Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també a l’
USUARI / CLIENT, les despeses corresponents en atenció a l’article, 107, de la Llei 3/2014.
L’administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l’import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta de l’, USUARI / CLIENT, dependrà de el sistema de pagament i l’entitat bancària emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:
Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, GRANOLLERS, Partit Judicial de, FRANQUESES DEL VALLES, la ciutat origen de, LA VERMOOD, titular de l’LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.
Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11 / UE, Reglament-UE-524/2013, de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT:
L’VERMOOD, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es
podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: CTRA. DE RIBES, 160, BAIXOS-2, Codi Postal: 08520 Localitat: FRANQUESES DEL VALLÈS, Província: BARCELONA, Correu electrònic: vermuteros@lavermood.es, aportant fotocòpia de l’DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.